ﻝیﺲﺗ ﺩﺭﻮﺳ
ﺶﻣﺍﺮﻫ ﻊﻧﻭﺎﻧ ﺩﺮﺳ ﻢﻘﻄﻋ
1    روش تحقیق با تاکید برعلوم تربیتی    کارشناسی ناپیوسته
2    روشهای آماری در علوم تربیتی    کارشناسی ناپیوسته
3    آمار -1 توصیفی    کارشناسی
4    آمار -2 استنباطی    کارشناسی
5    روان سنجی    کارشناسی
6    روش تحقیق در روانشناسی    کارشناسی
7    روانسنجی    کارشناسی
8    روشهای آماری در علوم تربیتی    کارشناسی
9    سنجش و اندازه گیری درعلوم تربیتی    کارشناسی
10    مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی    کارشناسی
11    سنجش واندازه گیری پیشرفت تحصیلی    کارشناسی
12    آمار -2 استنباطی    کارشناسی
13    روان سنجی    کارشناسی
14    آمار -1 توصیفی    کارشناسی
15    روانسنجی    کارشناسی
16    روشهای آماری در علوم تربیتی    کارشناسی
17    سنجش و اندازه گیری درعلوم تربیتی    کارشناسی
18    مقدمات روش تحقیق در علوم تربیتی    کارشناسی
19    مقدمات برنامه ریزی آموزشی-درسی    کارشناسی
20    آمارو احتمالات مقدماتی    کارشناسی
21    مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی    کارشناسی
22    روشهای تحقیق در رفتار سازمانی    کارشناسی ارشد
23    آمار استنباطی پیشرفته    کارشناسی ارشد
24    استفاده ‌از روشهای‌ آماری‌ و پژوهشی‌ پیشرفته ‌در روانشناسی    کارشناسی ارشد
25    روشهای تحقیق پیشرفته وکاربرد کامپیوتر در تحقیقات تربیتی    کارشناسی ارشد
26    آمار استباطی پیشرفته    کارشناسی ارشد
27    کاربرد آماراستنباطی درمدیریت آموزشی    کارشناسی ارشد
28    روشهای تحقیق درمدیریت آموزشی    کارشناسی ارشد
29    روشهای تحقیق در علوم تربیتی - ۱    کارشناسی ارشد
30    روشهای تحقیق در علوم تربیتی - ۲    کارشناسی ارشد
31    روشهای آماری - ۱    کارشناسی ارشد
32    روش تحقیق 1    کارشناسی ارشد
33    مبانی نظری وکاربرد آزمونهای روانشناختی    کارشناسی ارشد
34    اصول روشهای ارزشیابی در برنامه ریزی درسی    کارشناسی ارشد
35    برنامه ریزی درسی در آموزش وپرورش پیش دبستانی    کارشناسی ارشد
36    پایان نامه    کارشناسی
37    روشهای ارزیابی اموزشی    کارشناسی ارشد
38    سمینار پژوهش در مسائل تعلیم وتربیت    کارشناسی ارشد
39    َپایان نامه    کارشناسی ارشد
40    متون زبان تخصصی - 1    کارشناسی ارشد
41    سنجش واندازه گیری    کارشناسی ارشد
42    مبانی نظری وکاربردآزمونهای روانی    کارشناسی ارشد
43    زبان تخصصی (۱)    کارشناسی ارشد
44    ادبیات فارسی -1    دکتری (Ph.D)
45    ادبیات فارسی -2    دکتری (Ph.D)
46    پژوهش در برنامه درسی (تحقیق کیفی)    دکتری (Ph.D)
47    آمار وطرحهای تحقیقاتی در برنامه درسی    دکتری (Ph.D)
48    ارزشیابی دربرنامه درسی    دکتری (Ph.D)
49    آمار پیشرفته    دکتری (Ph.D)
50    روش تحقیق درعلوم تربیتی    کارشناسی ناپیوسته
51    روش تحقیق با تاکید بر علوم تربیتی    کارشناسی ناپیوسته